Төрийн цахим мэдээлэл солилцох системд холбох төрийн үйлчилгээний жагсаалт

 • ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ СИСТЕМД ХОЛБОХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
  Төрийн байгууллага Төрийн үйлчилгээ И-Монголиа
  1. Сангийн яам Төсвийн байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авах Ороогүй
  2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Лавлагаа, мэдээлэл өгөх Ороогүй
  Хууль сахиулахын их сургуулийн элсэлтийн бүртгэл хийх Ороогүй
  Хууль сахиулахын их сургуулиас олгох төгсөгч, элсэгч, суралцагчийн тодорхойлол Ороогүй
  3. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Гадаад улсад дадлагажигчаар ажиллах иргэнд тодорхойлолт олгох Ороогүй
  Салбар (салбар дунд)-ын, бүсийн, аймаг, нийслэлийн түвшний хамтын гэрээ болон мэргэжлийн тарифын хэлэлцээрийг бүртгэх Ороогүй
  4. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Их, дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчийн лавлагаа Ороогүй
  5. Зам, тээврийн хөгжлийн яам Улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах Ороогүй
  Агаарын тээвэр, төмөр замын тээврийн олон улсын тасалбар захиалах Ороогүй
  Агаарын тээвэр, төмөр замын тээврийн орон нутгийн тасалбар захиалах Ороогүй
  Улс, хот хооронд, орон нутгийн нийтийн тээврийн тасалбар олгох Ороогүй
  Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн баримт бичиг олгох Ороогүй
  Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох Ороогүй
  Авто тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн хийх Ороогүй
  Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа Ороогүй
  Явуулын дугаар олгох Ороогүй
  Авто тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээний түүхийн лавлагаа Ороогүй
  Авто засварын үйлчилгээний байгууллагуудын мэдээллээр үйлчлэх Ороогүй
  Авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг нөхөн олгох, солих Ороогүй
  Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргах Ороогүй
  Торгуулийн мэдээлэл, түүх харах, онлайнаар төлөх Орсон
  Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах Орсон
  Ачиж журамлагдсан тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл хүргэх Ороогүй
  Жолоодох эрхийн оноо шалгах Ороогүй
  Иргэд замын хөдөлгөөний зөрчлийг мэдээлэх Ороогүй
  Төлбөртэй зогсоолын мэдээлэл хүргэх Ороогүй
  Төмөр замаар ачааны вагон хайх Ороогүй
  Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах Ороогүй
  6. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Галт зэвсгийн тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа Орсон
  Архины тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа Ороогүй
  Тамхины тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа Ороогүй
  Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн лавлагаа Ороогүй
  1. Эрчим хүчний яам Цахилгааны төлбөр төлөх Орсон
  8. Эрүүл мэндийн яам Статистик, бүртгэл мэдээллийн үйлчилгээ Ороогүй
  Жолооны үнэмлэх авахаар шалгалтад орж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас Ороогүй
  Эм, эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй эсэх тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Эмийн бүртгэлийн лавлагаа Ороогүй
  9. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын хуудас Ороогүй
  Хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлын хяналтын хуудас Ороогүй
  Нийтийн эрүүл ахуй, эм, эмчилгээний аюулгүй байдлын хяналтын хуудас Ороогүй
  Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналтын хуудас Ороогүй
  Барилга, байгууламжийн аюулгүй байдлын хяналтын хуудас Ороогүй
  Боловсрол, соёл, санхүүгийн хяналтын хуудас Ороогүй
  10. Онцгой байдлын ерөнхий газар Гамшиг, аюулт үзэгдлийн үед ард иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад зарлан мэдээлэл хүргэх Орсон
  11. Цаг уур, орчны шинжилгээний газар Ус, цаг уур, орчны бодит болон урьдчилсан мэдээ Ороогүй
  12. Гаалийн ерөнхий газар Гаалийн татвараас чөлөөлөх тодорхойлолт Ороогүй
  Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тухай лавлагаа Орсон
  13. Татварын ерөнхий газар Тайлан хүлээн авах Ороогүй
  Цахим төлөлтийн мэдээлэл харах Ороогүй
  Авто тээврийн хэрэгслийн татвар төлөх Ороогүй
  Авто тээврийн агаарын бохирдлын төлбөр төлөх Ороогүй
  Авто тээврийн зам ашигласны төлбөр төлөх Ороогүй
  Татварын өрийн үлдэгдлийн тухай лавлагаа Ороогүй
  Татварын тооцоотой эсэх тухай тодорхойлолт Орсон
  Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа Орсон
  Татварын лавлагаа Ороогүй
  14. Цагдаагийн ерөнхий газар Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхийн лавлагаа Ороогүй
  Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн хүн, хуулийн этгээдийн тухай лавлагаа олгох Орсон
  Жолооны үнэмлэхийн дэлгэрэнгүй лавлагаа авах Ороогүй
  Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн эсэх тухай тодорхойлолт Орсон
  Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа Орсон
  Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн лавлагаа Ороогүй
  15. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Төрсний бүртгэлийн лавлагаа Орсон
  Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа Орсон
  Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа Орсон
  Гэрлэлт сэргээсний лавлагаа Ороогүй
  Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн лавлагаа Ороогүй
  Үрчилсний бүртгэлийн лавлагаа Ороогүй
  Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа Орсон
  Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа Орсон
  Гэрлэсэн эсэх тухай лавлагаа Ороогүй
  Төрсний бүртгэлд бүртгэлгүй тухай лавлагаа Ороогүй
  Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлийн лавлагаа Орсон
  Гадаад паспорт олгосон тухай лавлагаа Ороогүй
  Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа Орсон
  Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн лавлагаа Орсон
  Сонгогчийн нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхийг шалгах Ороогүй
  Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн талаарх лавлагаа Ороогүй
  Хуулийн этгээдгүй тухай лавлагаа Ороогүй
  Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг хийлгэх хяналтын хуудас авах Ороогүй
  Хуулийн этгээдийн оноосон нэр олгож, баталгаажуулах Ороогүй
  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа Ороогүй
  Эд хөрөнгөтэй эсэх дэлгэрэнгүй лавлагаа Ороогүй
  16. Архивын ерөнхий газар Цахим мэдээллийн санд орсон байгууллагуудын хүний нөөцийн холбогдолтой тушаалын хуулбар Ороогүй
  Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн зарлигийн хуулбар (1924-1990) Ороогүй
  Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Онлайн лавлагааны захиалга авах Ороогүй
  17. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Өр төлбөртэй эсэх лавлагаа Ороогүй
  Хорих ял эдлээд суллагдсан иргэдийн лавлагаа Ороогүй
  Өр төлбөргүй тухай тодорхойлолт Ороогүй
  18. Гадаадын иргэн, харьяатын газар Визийн зөрчилгүй тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Визийн зөрчилтэй байсан эсэх тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Гадаадын иргэний паспорт хураагдсан эсэх тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй эсэх тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Иргэний харьяаллаас гарсан эсэх тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Иргэний харьяаллаа сэргээсэн эсэх тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Визийн зөвшөөрөлтэй эсэх тухай лавлагаа Ороогүй
  Оршин суух зөвшөөрөлтэй эсэх тухай лавлагаа Ороогүй
  Хасалт хийсэн тухай тодорхойлолт Ороогүй
  19. Оюуны өмчийн газар Шинэ бүтээлийн мэдүүлэг хүлээн авах Ороогүй
  Шинэ бүтээлийн мэдүүлэгт шүүлт хийх Ороогүй
  Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу олон улсад мэдүүлэг гаргах хүсэлтийг хүлээн авах Ороогүй
  Ашигтай загварын мэдүүлэг хүлээн авах Ороогүй
  Ашигтай загварын мэдүүлэгт магадлан шүүлт хийх Ороогүй
  Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг хүлээн авах Ороогүй
  Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэгт шүүлт хийх Ороогүй
  Бүтээгдэхүүний загварын патент эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх тухай хүсэлт хүлээн авах Ороогүй
  Барааны тэмдгийн мэдүүлэг хүлээн авах Ороогүй
  Барааны тэмдгийн мэдүүлэгт шүүлт хийх Ороогүй
  Барааны тэмдгийн бүртгэлт өөрчлөлт оруулах тухай хүсэлт хүлээн авах Ороогүй
  Барааны тэмдгийг Мадридын хэлэлцээр болон Мадридын протоколын гишүүн улсад бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авах Ороогүй
  Барааны тэмдгийг нийтэд түгээмэл болсонд тооцуулах хүсэлтийг хүлээн авах Ороогүй
  Газар зүйн заалтын мэдүүлэг хүлээн авах Ороогүй
  Газар зүйн заалтын мэдүүлэгт шүүлт хийх Ороогүй
  Шинэ бүтээлийн лицензийн гэрээ бүртгэх Ороогүй
  Ашигтай загварын лицензийн гэрээ бүртгэх Ороогүй
  Бүтээгдэхүүний загварын лицензийн гэрээ бүртгэх Ороогүй
  Барааны тэмдгийн лицензийн гэрээ бүртгэх Ороогүй
  Олон улсын барааны тэмдгийн мэдүүлэг хүлээн авах Ороогүй
  Олон улсын бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг хүлээн авах Ороогүй
  20. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт Орсон
  Иргэнд нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт Орсон
  Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт Ороогүй
  Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа Орсон
  21. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Өрхийн мэдээллийн сангаас тодорхойлолт авах Ороогүй
  22. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар Хүүхдийн хөгжлийн үйлчилгээ (хүүхдийн зуслан, хүүхдийн ордон, хүүхдийн хөгжлийн төвийн үйлчилгээ)-ний бүртгэл хийх Ороогүй
  23. Ашигт малтмал, газрын тосны газар Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тодорхойлолт Ороогүй
  Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө өгсөн эсэх тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Хайгуулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө өгсөн эсэх тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Лицензийн лавлагаа Ороогүй
  24. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар Эрүүл мэндийн байгууллагуудад зориулсан эрүүл мэндийн даатгалын нэгдсэн лавлагаа олгох Орсон
  Эмнэлгүүдэд зориулсан нэхэмжлэл илгээх Ороогүй
  Эмийн сангуудад зориулсан эмийн үнийн хөнгөлөлтийн талаарх мэдээлэл авах Ороогүй
  25. Санхүүгийн зохицуулах хороо Хаяг байршил солих хүсэлт Ороогүй
  Тендерийн тодорхойлолт гаргаж өгөх Ороогүй
  Иргэний хувьцааны лавлагаа Ороогүй
  26. Сонгуулийн ерөнхий хороо Сонгуулийн дүнгийн тухай мэдээлэл Ороогүй
  Хэсгийн хорооны байршлын тухай мэдээлэл Ороогүй
  27. Үндэсний статистикийн хороо Статистик тоон мэдээлэл Ороогүй
  Судалгаа мэдээлэл Ороогүй
  Тайлан мэдээлэл Ороогүй
  28. Монгол банк Валютын ханшийн лавлагаа Ороогүй
  Статистик мэдээллийн сангийн лавлагаа Ороогүй
  29. Нийслэлийн архивын газар Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох Орсон
  Ажилласан жилийг тодорхойлох лавлагаа олгох Ороогүй
  Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын лавлагаа олгох Ороогүй
  Банк санхүүгийн лавлагаа олгох Орсон
  Галын нотломжийн лавлагаа олгох Ороогүй
  Ерөнхий боловсролын сургуулийн шалгалтын лавлагаа олгох Орсон
  Нас барсны бүртгэл хийсэн лавлагаа Орсон
  Нотариатын лавлагаа олгох Ороогүй
  Орон нутгаас шилжиж ирсэн тухай лавлагаа олгох Орсон
  Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийн лавлагаа олгох Орсон
  Орон сууцны зориулалт өөрчилсөн тухай лавлагаа олгох Ороогүй
  Өмч хувьчлалын тухай лавлагаа олгох Орсон
  Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох Орсон
  Тогтоол захирамжийн лавлагаа олгох Орсон
  Цагаатгалын лавлагаа олгох Орсон
  Цалингийн лавлагаа олгох Орсон
  Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа олгох Орсон
  Төрийн архивт баримт байхгүй тодорхойлолт олгох Ороогүй
  Иргэн, хуулийн этгээдийн захиалгаар мэдээлэл бэлтгэх үйлчилгээ Ороогүй
  30. Нийслэлийн татварын газар Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх Ороогүй
  Төлөөлөгчийн газар бүртгэх Ороогүй
  Татвар төлөгчийг бүртгэх Ороогүй
  Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын гэрчилгээ, лавлагаа, тодорхойлолт олгох Ороогүй
  31. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар Газар барьцаанд байгаа эсэх тухай лавлагаа Ороогүй
  Нийслэлд газар өмчилж аваагүй тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Нийслэлд газар өмчилж авсан эсэх тухай лавлагаа Ороогүй
  Газар өмчлөлийн захирамжийн хуулбар Ороогүй
  Газар өмчлөлийн хувийн хэргийн хуулбар Ороогүй
  Өмчийн мэдээллийн сангаас лавлагаа гаргах Ороогүй
  Нийслэлийн өмч хувьчлалын талаарх лавлагаа олгох Ороогүй
  32. Нийслэлийн тээврийн газар Ачааны машины зөвшөөрлийн баримт авах Ороогүй
  33. Нийслэлийн газрын алба Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар өмчлөөгүй тухай тодорхойлолт Ороогүй
  Газрын төлбөрийн лавлагаа буюу нэхэмжлэл Ороогүй
  Цахимжих төрийн үйлчилгээ нийт 176
  И-Монголиа сайтаас авах боломжтой төрийн үйлчилгээ 39
  И-Монголиа сайтаас авах боломжгүй төрийн үйлчилгээ 137
 • ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ СИСТЕМИЙГ АШИГЛАН ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ҮЗҮҮЛЭХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
  Төрийн байгууллага Төрийн үйлчилгээ И-Монголиа
  1. Байгаль орчин, аялал жуучлалын яам Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадад гаргах, гадаадаас оруулах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Ан агнах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  CITES-ийн зэрлэг амьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсад худалдаалах тухай конвенцын зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах Ороогүй
  Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Ургамал тэдгээрийн, гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадаас оруулах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Озон задалдаг бодисыг импортлох, ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах, үйлдвэрлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрх олгох Ороогүй
  Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох Ороогүй
  Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох Ороогүй
  Ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох Ороогүй
  Амьтны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох Ороогүй
  Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох Ороогүй
  Хувирсан амьд организмыг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэх зөвшөөрөл олгох Орсон
  2. Гадаад харилцааны яам Иргэний бүртгэл (төрөлт, гэрлэлт, нас баралт, шинэчилсэн бүртгэл) Орсон
  Нотариатын үйлчилгээ үзүүлэх Ороогүй
  Гадаад паспорт, буцах үнэмлэх Ороогүй
  Хилийн чанадад буй иргэдийн бүртгэл Ороогүй
  Иргэний бүртгэл/лавлагаа, иргэний үнэмлэх Ороогүй
  Гадаадын иргэдэд визийн зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Дипломат, албан паспорт олгох Ороогүй
  Консулын баталгаажуулалт, апостиль гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Хилийн чанадад гэмт хэрэгт холбогдсон иргэдийн бүртгэл Ороогүй
  Монгол Улсын цахим визийн мэдээллийн сан Ороогүй
  Иргэдийн өргөдөл, гомдлын бүртгэл Орсон
  Иргэдийн асуудлаар Консулын газраас илгээсэн төлөөний ноот Ороогүй
  3. Сангийн яам Хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  4. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Нотариатын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Галт зэвсэг үйлдвэрлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  5. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Монгол Улсын иргэдийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ Ороогүй
  Гадаадын иргэн авч ажиллуулах зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ Ороогүй
  6. Барилга, хот байгуулалтын яам Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  “Түрээсийн орон сууц”-д хамруулах бүртгэл Ороогүй
  Барилгын материал үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх үйлчилгээ Ороогүй
  Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох Ороогүй
  7. Зам, тээврийн хөгжлийн яам Авто зам, замын байгууламжийг барих засварлах, тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар үйлдвэрлэх, техник хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүн үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйлчилгээнд гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Е,С зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ Ороогүй
  Жуулчин тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  8. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх, төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  9. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Архи үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Шар айраг үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Дарс үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үрийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, үржлийн сайжруулагч мал импортлох, экспортлох тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Цэвэр үүлдрийн адуу экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  Үржлийн бусад адуу экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  Үржлийн бусад үхэр экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  Цэвэр үүлдрийн гахай экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  Хонь экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  Ямаа экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  Тэмээ экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  Үржлийн малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үр экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  Мал эмнэлгийн зориулалттай вакцин, бусад бичил биетний өсгөвөр экспортод гаргах лиценз олгох Ороогүй
  10. Эрчим хүчний яам Дулааны чиглэлээр техникийн нөхцөл олгох Орсон
  Цахилгааны чиглэлээр техникийн нөхцөл олгох Орсон
  Эрчим хүчний барилга байгууламжийн угсралтын тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  11. Эрүүл мэндийн яам Шалгалт зохион байгуулах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд импорт, экспортын лиценз олгох Ороогүй
  Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх Ороогүй
  Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Эмнэлгийн мэргэжилтний зэргийн лавлагаа Ороогүй
  Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн сан Ороогүй
  12. Төрийн өмчийн бодлого,зохицуулалтын газар Төрийн худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл Ороогүй
  13. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Импортын мэдэгдэл олгох Ороогүй
  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын чиглэлээр үйлдвэрлэлийн ослын акт баталгаажуулах Ороогүй
  Импорт, экспортын бараанд эрүүл ахуйн болон эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах Ороогүй
  Экспортын гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Цацрагийн үүсгүүр импортлох, экспортлох тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Тэсрэх материал ашиглах хяналт хийх Ороогүй
  Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, хайгуулын ажлын тайлан хүлээн авч хяналт хийх Ороогүй
  Агуулах болон ажлын байранд улсын байцаагчийн дүгнэлт гарга Ороогүй
  14. Онцгой байдлын ерөнхий газар Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах Ороогүй
  Галын лабораторийн дүгнэлт гаргах Ороогүй
  Химийн лабораторийн дүгнэлт гаргах Ороогүй
  15. Шудрага өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар Нэгдэн нийлэхэд дүгнэлт гаргах Ороогүй
  16. Стандарт, хэмжил зүйн газар Тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэл олгох Ороогүй
  Тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалт хийх Ороогүй
  Үнэт металлын сорьц тогтоох Ороогүй
  17. Гаалийн ерөнхий газар Татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Гаалийн хяналтад бараа хадгалах, ачиж буулгах, тээвэрлэхтэй холбоотой үйлчилгээ Ороогүй
  Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийх Ороогүй
  Гаалийн хяналтад бараа хадгалах Ороогүй
  18. Татварын ерөнхий газар Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиар тогтоосон хөнгөлөлт, чөлөөлөлт тооцох Ороогүй
  19. Цагдаагийн ерөнхий газар Жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох Ороогүй
  Аюултай болон овор ихтэй ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах Ороогүй
  Монгол Улсын хилээр галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл нэвтрүүлэх, худалдан борлуулах төвөөс худалдан авах зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  20. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Төрсний бүртгэлийн мэдүүлэг Орсон
  Гэрлэсний бүртгэлийн мэдүүлэг Орсон
  Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн мэдүүлэг Орсон
  Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Үрчилсний бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн мэдүүлэг Орсон
  Нас барсны бүртгэлийн мэдүүлэг Орсон
  Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлийн мэдүүлэг Орсон
  Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримтын бүртгэлийг мэдүүлэх Орсон
  Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн мэдүүлэг Орсон
  Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харъяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Хуулийн этгээд шинээр үүсэн байгуулагдсаны бүртгэлийн мэдүүлэг Орсон
  Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийн бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавьсны, цуцалсны бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Хуулийн этгээдийн оноосон нэр олгох, баталгаажуулах бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Сервитутын бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Ипотек (барьцаа)-ийн бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Узуфруктын бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Түрээсийн бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн гэрээний эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Батлан даалтын бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  Газар эзэмших, ашиглах эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг Ороогүй
  21. Гадаадын иргэн, харьяатын газар Виз хүсэлт Ороогүй
  Виз олгох Ороогүй
  Визийн зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Виз сунгалт Ороогүй
  Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрөл олгох, сунгах, хасах Ороогүй
  Гадаадын иргэний оршин суух хаягийн өөрчлөлтийн бүртгэл Ороогүй
  Хувийн урилга олгох үйлчилгээ Ороогүй
  22. Оюуны өмчийн газар Шинэ бүтээлийн патент олгох Ороогүй
  Шинэ бүтээлийн эрх шилжүүлэх хүсэлт хүлээн авах Ороогүй
  Шинэ бүтээлтэй холбоотой өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх Ороогүй
  Ашигтай загварын гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх Ороогүй
  Ашигтай загвартай холбоотой өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх Ороогүй
  Бүтээгдэхүүний загварын патент олгох Ороогүй
  Бүтээгдэхүүний загвартай холбоотой өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх Ороогүй
  Барааны тэмдгийн гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Газар зүйн заалтын гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Олон улсын барааны тэмдгийн мэдүүлэгт хайлт, шүүлт хийж, шийдвэр гаргах Ороогүй
  Олон улсын бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэгт хайлт, шүүлт хийж, шийдвэр гаргах Ороогүй
  23. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Нийгмийн даатгалын тайлан илгээх Ороогүй
  Ажилгүйдлийн тэтгэмж тогтоолт, олголт Ороогүй
  Оршуулгын тэтгэмж тогтоолт, олголт/th> Ороогүй
  Жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж тогтоолт, олголт Ороогүй
  Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж тогтоолт, олголт Ороогүй
  Тэтгэмжийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан тэтгэмж тогтоолт, олголт Ороогүй
  Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний, тэтгэвэр тогтоолт Ороогүй
  Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолт Ороогүй
  Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолт Ороогүй
  Энгийн тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолт Ороогүй
  Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолт Ороогүй
  Цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолт Ороогүй
  Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолт Ороогүй
  Цэргийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр тогтоолт Ороогүй
  Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах Орсон
  Хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах Ороогүй
  24. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Ахмад настны тэтгэвэр тогтоолгох Ороогүй
  Ахмад настны хөл, гарын протез, шүдний үйлчилгээ Ороогүй
  Ахмад настанд амралт, сувилалд амрах эрхийн бичгийн хөнгөлөлт олгох Ороогүй
  Ахмад настан болон хүндэт донор ахмад настанд магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах үнийн болон ирэх буцах замын зардлын хөнгөлөлт олгох Ороогүй
  Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй ахмад настан нас барвал түүний оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжтэй тэнцүү хэмжээний тусламж олгох Ороогүй
  Алдар цолтон ахмад настанд нийслэлээс аймагт, аймгаас нийслэлд ирэх, буцах замын зардал жилд нэг удаа олгох үйлчилгээ Ороогүй
  Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс дотоодын рашаан сувиллын эрхийн бичгийн үнэ, ирэх, буцах замын зардалд жилд нэг удаа нөхөн олгох үйлчилгээ Ороогүй
  16 насанд хүрсэн одой иргэний тэтгэвэр Ороогүй
  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр Ороогүй
  Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр Ороогүй
  Өрх толгойлсон эцэг, эхийн тэтгэвэр Ороогүй
  Асаргааны тэтгэмж /бүтэн өнчин Ороогүй
  Асаргааны тэтгэмж Ороогүй
  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Гадаад руу ажиллах хүч илгээх Ороогүй
  Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Нийгмийн халамжийн тэтгэмж Ороогүй
  Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамж Ороогүй
  Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх Ороогүй
  Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа Ороогүй
  Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж Орсон
  Жирэмсэн эхийн тэтгэмж Ороогүй
  0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж Ороогүй
  Ихэр хүүхдийн тэтгэмж Орсон
  Гурав болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж Орсон
  25. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар Асрамж, халамжийн төвийн магадлан итгэмжлэхийн дүгнэлт гаргах Ороогүй
  26. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Газрын мэдээллийг газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, баталгаажуулах Ороогүй
  27. Биеийн тамир, спортын газар Спортын цол зэрэг олгох Ороогүй
  28. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар Аэродромын гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  29. Ашигт малтмал, газрын тосны газар Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Тусгай зөвшөөрөл буцаах, барьцаалах, нөхөн авах үйлчилгээ Ороогүй
  30. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох тусгай зориулалттай аж ахуйн нэгжүүдэд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  31. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар Өрх, сум, баг, аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ Ороогүй
  32. Санхүүгийн зохицуулах хороо Даатгалын байгууллагын хаягийн өөрчлөлтийн бүртгэл Ороогүй
  Даатгалын зуучлагч, хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сангийн үйлчилгээ Ороогүй
  Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийн бүртгэл Ороогүй
  Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүний бүртгэл Ороогүй
  Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох Ороогүй
  Гүйцэтгэх удирдлага солих бүртгэл Ороогүй
  Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газар, нэгж байгуулах зөвшөөрөл авах Ороогүй
  Банк бус санхүүгийн байгууллагын тайлан мэдээ хүлээн авах Ороогүй
  Хадгаламж зээлийн хоршооны тайлан мэдээ хүлээн авах Ороогүй
  Хадгаламж зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Ердийн болон урт хугацааны даатгалын компанийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах Ороогүй
  Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах Ороогүй
  Давхар зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах Ороогүй
  Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах Ороогүй
  Даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтан томилох зөвшөөрөл авах Ороогүй
  Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл авах Ороогүй
  Даатгалын байгууллагын оноосон нэрийг өөрчлөх зөвшөөрөл авах Ороогүй
  Даатгагчийн дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл авах Ороогүй
  Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах Ороогүй
  Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох Ороогүй
  Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах Ороогүй
  Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газар, нэгж байгуулах зөвшөөрлийг хүчингүй болгох Ороогүй
  Тусгай зөвшөөрөл сэргээх Ороогүй
  Хоёрдогч өглөгийн зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Зохицуулалттай этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Үнэт цаасны тухай зөвшөөрөл шинээр авах Ороогүй
  Оноосон нэр өөрчлөх Ороогүй
  Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах Ороогүй
  33. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Цахим хуудас (Вэб сайт) бүртгэлийн гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Барилгын дотор холбооны сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Тусгай дугаарын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Бүртгэлийн гэрчилгээ сунгах Ороогүй
  Бүртгэлийн гэрчилгээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Ороогүй
  Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээний тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Шуудангийн сүлжээний тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Орсон
  Телевиз, радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Орсон
  Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Контент нийлүүлэх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Тусгай зөвшөөрөл сунгах Ороогүй
  Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Ороогүй
  Сонирхогчийн радио холбооны эрхийн бичиг олгох Ороогүй
  Радио линкийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох Ороогүй
  Өгөгдөл дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох Ороогүй
  Тохирлын гэрчилгээ олгох Ороогүй
  Хиймэл дагуулын холбооны газрын станцын тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох Ороогүй
  Агаарын навигацийн эрхийн бичиг олгох Ороогүй
  Дохиолол холбооны станцын эрхийн бичиг олгох Ороогүй
  Харилцааны радио станцын эрхийн бичиг олгох Ороогүй
  Эрхийн бичиг сунгах Ороогүй
  Эрхийн бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Ороогүй
  34. Нийслэлийн захирагчийн алба Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх Ороогүй
  Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг сунгах Ороогүй
  Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх Ороогүй
  Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх Ороогүй
  Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах Ороогүй
  Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх Ороогүй
  Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох Ороогүй
  Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг сунгах Ороогүй
  Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх Ороогүй
  Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох Ороогүй
  Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах Ороогүй
  Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх Ороогүй
  Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийх Ороогүй
  Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмших хуулийн этгээдийн нэр солих Ороогүй
  Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан, үрэгдүүлсэн гэрчилгээ дахин олгох Ороогүй
  35. Нийслэлийн татварын газар Сургалтын төлбөрийн татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт Ороогүй
  Орон сууцны татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх Ороогүй
  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх Ороогүй
  Шилжилт, хөдөлгөөн хийх Ороогүй
  Жишиг татвартай холбоотой үйлчилгээ Ороогүй
  Төлөөлөгчийн газар татан буулгах Ороогүй
  36. Нийслэлийн боловсролын газар Тусгай зөвшөөрөл олгох Орсон
  Үнэмлэх гэрчилгээ дахин олгох Ороогүй
  Анги алгасан суралцуулах Ороогүй
  Анги дүйцүүлэх Ороогүй
  Боловсролын бичиг баримт нөхөн олгох Ороогүй
  Мэргэжлийн зэрэг олгох Ороогүй
  Мэргэжлийн багшлах эрх олгох Ороогүй
  Боловсролын бичиг баримт нөхөн олгох Ороогүй
  38. Нийслэлийн аялал зуучлалын газар Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ Ороогүй
  Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгах Ороогүй
  Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгах Ороогүй
  Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгах Ороогүй
  Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх зөвшөөрөл олгох Ороогүй
  Цахимжих төрийн үйлчилгээ нийт 320
  И-Монголиа сайтаас авах боломжтой төрийн үйлчилгээ 28
  И-Монголиа сайтаас авах боломжгүй төрийн үйлчилгээ 292