Мэдээлэл

  • 2021-04-18
  • News
  • pudnaa

ШИГШИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

ШИГШИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

Нийт 126 төслийн санал хүлээн авснаас 4 төсөл давхард илгээсэн, 12 төсөл Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хамрахгүй гэж үзэж шигшилтэд оруулаагүй болно.
Давхар илгээсэн төслүүд

Дугаар Төслийн нэр Давхцсан төсөл
20 РАДИКАЛ 13
31 social network for teen 29
61 Дижитал Хэмнэлт 77
83 Хэрэглээний төлбөрөө гар утсаараа төлөх 80


Инновацийг дэмжих төслийн шаардлага хангаагүй төслүүдДугаар Төслийн нэр Шалтгаан
21 Бэлгэвчний АТМ Техник хангамжийн өмнө нь хэрэгжсэн төсөл
23 Графене Мэдээллийн технологийн шийдэл огт байхгүй
57 Төслийн нэр оруулаагүй Төслийн баримт бичиг, видео дутуу
62 Лавлах төв Төслийн зорилгод нийцээгүй
70 ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН СУДАЛГАА Цэвэр судалгааны төсөл, мэдээлоийн технологийн шийдэл огт бөйхгүй
79 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн “ДА-6” төхөөрөмж /функт/ Мэдээллийн технологийн шийдэл огт байхгүй техникийн шийдэл
82 Сонсголгүй иргэдийн мэдээлэл харилцаа холбоог сайжруулах төсөл Мэдээллийн технологийн шийдэл огт байхгүй техникийн шийдэл
88 Тэргэнцэр хийх Мэдээллийн технологийн шийдэл огт байхгүй техникийн шийдэл
93 Ухаалаг засаг Төслийн баримт бичиг, видео дутуу
97 Blind care ИДХ-өөс хүссэн тэтгэлгийн хэмжээ хэтэрсэн
118 Монгол брэндүүдийг дэмжих онлайн платформ www.mongolbrand.mn www.mongolbtand.mn сайт нэвтэрсэн нэмж хийх зүйл нь ИДХ-ийн зорилтод хангалтгүй
122 HealthFirst healthfirst.mn сайт нэвтэрсэн нэмэлт агуулга, сурталчилгаа хийх учир ИДХ-т хамаарахгүй

Бусад төслийн саналуудыг техникийн ажилтан хүлээн авч шигшилтийн шүүгчдэд нэр таних боломжгүйгээр шүүгчдэд материал өгсөн. Харин видеог үзэхэд сайн таних, ашиг сонирхлын зөрчилтэй болон үнэлгээ хийх боломжгүй төслүүдийг үнэлэхгүйгээр 2 ба түүнээс илүү шүүгч татгалзсан тохиолдолд шүүгчийн оноог хасч үлдсэн онооны дундажаар, 1 шүүгч хасагдсан тохиолдолд хамгийн их ба бага оноог хасч үлдсэн 2 шүүгчийн дундажаар тус тус тооцов. Бусад төслийн саналуудын хувьд хамгийн их ба бага оноог хасч 3 шүүгчийн онооны дундажаар байр эзлүүлж байна.

Шигшилтийн үнэлгээг өнөөдөр дуусгаж маргааш Үнэлгээ хороонд хянуулж, Ухаалаг засаг төсөл, захиалагч ЗГ ХЭГ, БШУЯамаар тус тус батлуулсны дараа мэдэгдэх болно.