Олон нийтийн судалгаа

Нийгэмд тулгамдаж буй асуудлын судалгаа

Нийгэмд тулгамдаж буй асуудлын судалгаанд нийт 1200 хүнийг хамруулан төр засаг, эдийн засаг, боловсрол, хүүхдийн эрх, нийгмийн ёс зүй, эрүүл мэнд, коронавирус, байгаль орчин, хот төлөвлөлт болон бусад гэсэн 10 бүлэгт хувааж боловсруулалт хийж хавсаргав.

Хамгийн их саналтай асуудлууд Тоо
Замын түгжрэл 371
Ажилгүйдэл 264
Авилгал, хахууль 137
Агаарын бохирдол 128
Ядуурал 122
Төрийн бодлого 106
Боловсролын тогтолцоо 103
Төрийн албаны хүнд суртал 88
Харилцаа, хандлага 79
Хувь хүний хариуцлага 79
img 1
 • Судалгаанд оролцогчдын байршлаар
  оролцогчдын байршил Тоо
  Улаанбаатар 771
  Архангай 10
  Баян-Өлгий 13
  Баянхонгор 38
  Булган 10
  Говь-Алтай 13
  Говьсүмбэр 21
  Дархан-Уул 15
  Дорноговь 12
  Дорнод 10
  Дундговь 11
  Завхан 16
  Орхон 11
  Өвөрхангай 13
  Өмнөговь 12
  Сүхбаатар 12
  Сэлэнгэ 10
  Төв 10
  Увс 15
  Ховд 102
  Хөвсгөл 16
  Хэнтий 18
  Эрдэнэт 41
  img 1
  img 1
 • Төр засаг
  Төр засаг Тоо
  Авилгал,хахууль 137
  Төрийн албаны хүнд суртал 88
  Тэтгэвэр, цалин 53
  Төрийн бодлого 106
  Бодлогын хүртээмж 14
  Халамжийн бодлого 34
  Улс төржилт, намчирхал 51
  Орон нутгийн хөгжил 16
  img 1
  img 1
 • Эдийн засаг
  Эдийн засаг Тоо
  Бусад 17
  Ядуурал 122
  Хөдөлмөр эрхлэлт 21
  Ажилгүйдэл 264
  Инфляци 48
  Үндэсний үйлдвэрлэл 51
  Ханшийн уналт 7
  Зээл 62
  Татвар 10
  Ажиллах хүчин 20
  Инноваци 21
  Хувийн хэвшлийг дэмжих 69
  Өрхийн орлого 57
  Эдийн засгийн тэгш бус байдал 21
  img 1
  img 1
 • Боловсрол
  Боловсрол Тоо
  Боловсрол 8
  Боловсролын тэгш бус байдал 32
  Сургалтын чанар 78
  Цэцэрлэг, сургуулийн хүртээмж 32
  Боловсролын тогтолцоо 103
  Мэдээллийн шүүлт 15
  Теле/онлайн хичээл 5
  Сургалтын төлбөр 10
  Их сургуулийн тоо их, чанаргүй 9
  img 1
  img 1
  img 1
 • Хүхдийн эрх
  Хүүхдийн эрх Тоо
  Хүүхдийн хүчирхийлэл 40
  Аюулгүй байдал 34
  img 1
  img 1
 • Нийгмйн ёс зүй
  нийгмийн ёс зүй Тоо
  Харилцаа, хандлага 79
  Хүмүүжил 46
  Хүчирхийлэл, Бэлгийн дарамт 75
  Стресс бухимдал 22
  Архи, тамхи, мансууруулах бодис 78
  Сошиал медиа хэрэглээ 16
  Соёлын доройтол 60
  Нийгмийн оролцоо 21
  Хувь хүний хариуцлага 79
  Гэр бүл төлөвлөлт 36
  Хувь хүний хөгжил 31
  Бэлэнчлэх сэтгэлгээ, залхуурал 48
  img 1
  img 1
  img 1
  img 1
 • Эрүүл мэнд
  Эрүүл мэнд Тоо
  Эрүүл мэнд 10
  Эмнэлгийн хүртээмж 35
  Үйлчилгээний чанар 41
  Сэтгэцийн эрүүл мэнд 14
  Хүнсний аюулгүй байдал 26
  Эрүүл мэндийн боловсрол 8
  Өвчлөл 46
  img 1
  img 1
 • Кронавирус
  Коронавирус Тоо
  Коронавирус 72
  img 1
  img 1
 • Байаль орчин
  Байгаль орчин Тоо
  Хог хаягдал 75
  Ус болон хөрсний бохирдол 38
  Бэлчээрийн даац 7
  Цэвэр усны хомсдол 9
  Агаарын бохирдол 128
  Цөлжилт 8
  img 1
  img 1
 • Хот төлөвлөлт
  Хот төлөвлөлт Тоо
  Замын түгжрэл 371
  Явган хүний ба дугуйн зам 19
  Орон сууц 20
  Зогсоол 14
  Нийтийн тээвэр 50
  Хүүхдийн тоглоомын талбай 7
  Чөлөөт цаг зөв өнгөрөөх газар 18
  Хүн амын хэт төвлөрөл 41
  Ус зайлуулах хоолой 7
  Гэр хороолол 9
  Бусад 8
  Замын чанар болон осол 17
  Цэвэр, таатай орчин 31
  img 1
  img 1
  img 1
 • Бусад
  Бусад Тоо
  бусад 80
  img 1